Avís Legal

1. Informació legal i acceptació

Les presents disposicions regulen l’ús del servei d’aquesta web d’Internet (en endavant, “la web”) que la BECA MARTA SANTAMARIA (en endavant, BMS) posa a disposició dels usuaris d’Internet.

L’accés a la pàgina web és gratuït, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. Els productes solidaris oferts per BMS, tenen el preu que s’indiqui en la corresponent oferta comercial.

La utilització de la web atribueix la condició d’usuari de la mateixa (en endavant, el “Usuari ‘) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei de la web, té una durada limitada al moment en què l’Usuari es trobi connectat a la web oa algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

2. Propietat intel · lectual i industrial

Tots els continguts del web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els ‘Continguts’), són propietat intel · lectual de BMS o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos, més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de BMS o tercers, sense que pugui entendre que l’accés al web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius.

3. Condicions d’ús de la web

3.1 General

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del web de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L’Usuari respondrà enfront de BMS o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús del web amb fins lesives de béns o interessos de BMS o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de BMS o de tercers.

3.2 Continguts

L’usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s’escau poguessin ser d’aplicació de conformitat amb el que disposa la clàusula 1.

Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir de:

- Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per BMS o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si escau.

- Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel · lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.

- Extreure i / o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants del Portal que BMS posi a disposició dels Usuaris.

3.3. Introducció d’enllaços al Portal

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web a la web ha de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

- L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal del Portal però no podrà reproduir-la de cap manera (línia links, còpia dels textos, gràfics, etc.).

- Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin al web o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les del Portal i , en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Portal de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del producte o Continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de BMS, o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre BMS, els seus socis, o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas, s’expressarà en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que BMS ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’altra manera patrocina, col · labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de BMS dins de la pàgina del remitent llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per BMS i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el Portal en la forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il · lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.), (II) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció que BMS subscriu, dóna suport, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il · lícites, del remitent; (III ) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de BMS en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

4. Exclusió de responsabilitat

4.1 De la Informació

L’accés a la web no implica l’obligació per part de BMS de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general.

BMS no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al web.

4.2 De la qualitat del servei

L’accés a la web no implica l’obligació per part de BMS de controlar l’absència de virus, o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

BMS no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

4.3 De la disponibilitat del Servei

L’accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a BMS. Per tant, els serveis proveïts a través del web poden ser suspesos, cancel · lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei de la web.

BMS no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel · lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ .

5. Comunicació d’activitats de caràcter il · lícit i inadequat

En el cas que l’Usuari o qualsevol altre usuari d’Internet tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis són il · lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb BMS indicant:

Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

Descripció dels fets que revelen el caràcter il · lícit o inadequat del Lloc Enllaçat;

En el supòsit de violació de drets, com ara propietat intel · lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant. Així mateix haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant;

Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.

La recepció per part de BMS de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que disposa la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i / o continguts indicats pel comunicant.

6. Legislació

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.