SOBRE el

Càncer de pit


Mamografia

Què és la MAMOGRAFIA?

És la radiografia de la mama. Es du a terme amb un aparell de rajos X anomenat mamògraf que, amb dosis molt baixes de radiació, és capaç de detectar múltiples problemes i, principalment, el càncer de mama, fins i tot en etapes molt precoces del seu desenvolupament.

En ser el millor mètode de detecció precoç, els especialistes recomanen que totes les dones es facin aquesta prova anualment, a partir dels 50-55 anys.

És perillós fer-se moltes mamografies?

NO. Els mamògrafs d’última generació fan servir una dosi mínima de radiació (0,1- 0,2 rad.) que no té riscos per a la dona.

A partir de quina edat s’han de fer les mamografies?

En aquest sentit, cada dona ha de seguir les recomanacions del seu ginecòleg.

Com a orientació general, es pot dir que:

- Si la dona té factors de risc, s’ha d’efectuar una mamografia anual a partir dels 40 anys.

- Si no té factors de risc coneguts, s’ha de fer una mamografia cada dos anys, a partir dels 40, i anualment a partir dels 50 anys d’edat.

L’ecografia substitueix la mamografia?

NO. L’ecografia és un altre tipus de tècnica per estudiar la mama que, en molts casos, es fa servir de manera complementària a la mamografia. A l’ecografia s’utilitzen ultrasons que són convertits en imatges.

La seva utilitat radica en el fet que s’hi poden diferenciar els tumors formats per líquid (quists) de les masses sòlides. La importància de detectar aquesta diferència és molt gran, ja que els quists no solen necessitar un tractament si no hi ha altres símptomes, mentre que les masses sòlides precisen una biòpsia.

A més, en dones joves amb mames denses és possible que el radiòleg s’estimi més fer una ecografia en lloc d’una mamografia, ja que aquesta prova presenta més sensibilitat en aquests casos.

Tenint en compte el caràcter complementari de totes dues tècniques, en molts casos resulta útil fer una ecografia mamària immediatament després de fer la mamografia, segons el criteri del radiòleg que estudiï les mamografies.